Zonevreemd

Een woning, bedrijf of monument wordt beschouwd als zonevreemd wanneer het ‘volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt’. Die geldende plannen zijn de gewestplannen, de bijzondere plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Regularisatie

Regularisatie-1250509365

Als er een bouwovertreding plaatsvond bij een gebouw of woning, dan kan een regularisatie-aanvraag worden opgemaakt. Dit wil zeggen een aanvraag om het gebouw administratief in orde te brengen. Meestal gebeurt dit bij de koop of verkoop van een gebouw.

Planbaten

In navolging van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan een perceel herbestemd worden. Dergelijke bestemmingswijziging kan tot gevolg hebben dat er een meerwaarde gecreëerd wordt op dit perceel grond, er ontstaan ‘planbaten’.

Btw-verlaging afbraak en heropbouw naar zes procent

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 2021 uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren, natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Functiewijziging

Functiewijziging-2036554386

Elk gebouw heeft één of meerdere functies, zoals wonen, handel of horeca. Het veranderen van de functie van uw pand of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een omgevingsvergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Recht van voorkoop

Het voorkooprecht of recht van voorkoop is een wettelijke voorrangsregel om een stuk grond of gebouw te kopen. De houder van zo’n voorkooprecht kan een huurder zijn, maar eveneens een openbare instelling of sociale huisvestingsmaatschappij. Een houder met een voorkooprecht heeft het recht om een bepaald goed te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als een kandidaat-koper.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

Verkavelingsvergunning

Wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen in verschillende delen met de bedoeling één of meerdere van deze delen te verkopen als bouwgrond, spreken we van verkavelen.

Milieuvergunning

De milieuvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Het is een administratieve toelating die een zelfstandige, handelaar, ambachtelijke of industriële onderneming de te nemen maatregelen voorschrijft opdat zijn/haar activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid. Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als u denkt dat uw activiteiten, uw machines, uw producten niet vervuilend zijn.

Toegestane afwijkingen

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er regelmatig afgeweken van de vergunde plannen. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de regelgeving enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan dan aan de architect vragen om een as-builtattest op te stellen, maar dit is niet verplicht.

As-builtattest

Tijdens het uitvoeren van bouwwerken wordt er soms afgeweken van de stedenbouwkundige vergunning. De overheid voorziet enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een as-builtattest op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden.

Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader