Gewestplan

Om de beschikbare ruimte in onze omgeving goed in te richten, heeft de overheid gewestplannen en plannen van aanleg opgemaakt. Deze plannen leggen bestemmingen vast. Zo bepalen ze bijvoorbeeld waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie etc.

Ruimtelijke structuurplan

Ruimtelijke structuurplannen worden opgemaakt voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van elke provincie en voor het grondgebied van elke gemeente. Ze leggen de visie op de ontwikkeling van de ruimte op lange termijn vast.

Bijzonder plan van aanleg & Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een bijzonder plan van aanleg is een door de gemeente opgesteld plan voor (een deel van) haar grondgebied waarbinnen zeer gedetailleerde voorschriften worden uitgewerkt betreffende de inrichting en de bestemming van de grond. 

 

Door een wetswijziging kunnen in het Vlaams Gewest geen BPA’s meer worden opgemaakt. Enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), die flexibeler zijn dan BPA’s, worden nog opgemaakt. De bestaande BPA’s blijven echter van kracht zolang er geen vervangend RUP is opgesteld.

Planschade

De rechtstreekse tegenhanger van de planbaten is de planschade. Planschade is de schade die de eigenaar van een bebouwbare grond ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging, op basis van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is.

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een overkoepelende naam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. We hebben het over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Beschermd monument

In het algemeen is een beschermd monument een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd wordt. Een beschermd monument heeft een hoge erfgoedwaarde die bewaard en veiliggesteld moet blijven voor de toekomst.

Archeologienota

Wanneer u van plan bent om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig is, dan bent u in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

Locatiestudie

Een locatiestudie vergemakkelijkt de keuze voor een ontwikkellocatie van een project, wanneer meerdere locaties overwogen worden.

SWOT-analyse

Wanneer we een bouwproject starten, zijn er altijd pro’s en contra’s die we moeten afwegen. Om te bepalen of het project een goede kans heeft op slagen, is het altijd interessant om een SWOT-analyse uit te voeren. Deze analysemethode is vergelijkbaar met het opstellen van een lijst met voor-en nadelen, maar richt zich specifiek op de sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van het bouwproject.

Experience economy

Experience economy-1314989525

Beleveniseconomie of experience economy is een term in de economie, waarin niet zozeer het product of de dienst centraal staat, maar een met het product of met de dienst geassocieerde beleving. Architectuur en interieurvormgeving bepaalt mede de beleving en draagt vervolgens bij tot deze experience economy.

Masterplan

Een masterplan geeft een beeld van hoe een projectgebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het vormt de basis voor concrete projecten.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is geen strikt juridisch ontwerp, maar een instrument om bouwprojecten of de aanleg van openbare ruimte te toetsen aan enkele kwaliteitscriteria. In het beeldkwaliteitsplan wordt een algemene visie op de beeldkwaliteit van een stuk grondgebied ontwikkeld.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader