Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

Verkavelingsvergunning

Wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen in verschillende delen met de bedoeling één of meerdere van deze delen te verkopen als bouwgrond, spreken we van verkavelen.

Milieuvergunning

De milieuvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Het is een administratieve toelating die een zelfstandige, handelaar, ambachtelijke of industriële onderneming de te nemen maatregelen voorschrijft opdat zijn/haar activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid. Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als u denkt dat uw activiteiten, uw machines, uw producten niet vervuilend zijn.

Toegestane afwijkingen

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er regelmatig afgeweken van de vergunde plannen. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de regelgeving enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan dan aan de architect vragen om een as-builtattest op te stellen, maar dit is niet verplicht.

As-builtattest

Tijdens het uitvoeren van bouwwerken wordt er soms afgeweken van de stedenbouwkundige vergunning. De overheid voorziet enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een as-builtattest op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden.

Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Gewestplan

Om de beschikbare ruimte in onze omgeving goed in te richten, heeft de overheid gewestplannen en plannen van aanleg opgemaakt. Deze plannen leggen bestemmingen vast. Zo bepalen ze bijvoorbeeld waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie etc.

Ruimtelijke structuurplan

Ruimtelijke structuurplannen worden opgemaakt voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van elke provincie en voor het grondgebied van elke gemeente. Ze leggen de visie op de ontwikkeling van de ruimte op lange termijn vast.

Bijzonder plan van aanleg & Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een bijzonder plan van aanleg is een door de gemeente opgesteld plan voor (een deel van) haar grondgebied waarbinnen zeer gedetailleerde voorschriften worden uitgewerkt betreffende de inrichting en de bestemming van de grond. 

 

Door een wetswijziging kunnen in het Vlaams Gewest geen BPA’s meer worden opgemaakt. Enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), die flexibeler zijn dan BPA’s, worden nog opgemaakt. De bestaande BPA’s blijven echter van kracht zolang er geen vervangend RUP is opgesteld.

Planschade

De rechtstreekse tegenhanger van de planbaten is de planschade. Planschade is de schade die de eigenaar van een bebouwbare grond ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging, op basis van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is.

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een overkoepelende naam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. We hebben het over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Beschermd monument

In het algemeen is een beschermd monument een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd wordt. Een beschermd monument heeft een hoge erfgoedwaarde die bewaard en veiliggesteld moet blijven voor de toekomst.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader