Werfcoördinatie

Bij werfcoördinatie staat de architect naast werfcontrole in voor de coördinatie van de planning der werken en stuurt de aannemers.

K-peil

Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer.

E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. 

As-builtattest

Een as-builtattest is een attest waarin wordt verklaard dat de handelingen betreffende een constructie of een gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.
 

Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt.

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een overkoepelende naam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. Onroerend erfgoed kan al dan niet beschermd zijn. De inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van erfgoedobjecten zoals onder meer bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken. Deze objecten zijn echter nog niet beschermd. 

Beschermd monument

Een beschermd monument is in het algemeen een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd is.

Zonevreemd

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.

Watertoets

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Boscompensatie

Een omgevingsvergunning tot ontbossing kan niet worden verleend zonder boscompensatie, om zo een gelijkaardig bosareaal te bekomen.

Openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek is een onderzoek dat uitgevoerd wordt om de mening te kennen van de (naaste) bewoners, inzake het werk dat iemand wil uitvoeren.

Milieueffectrapport

Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's).

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon